Školní řád 

Tento školní řád byl sestaven dle zákona č. 561/2004 Sb.

 

1.             Účel školního řádu

 

1.1 Účelem školního řádu je vytvořit, v duchu humanity a demokracie, příznivé podmínky pro všestranný harmonický rozvoj osobnosti žáků, jejich nadání, rozumových i fyzických schopností a připravit je na tvořivou práci a odbornou činnost v povolání i pro studium na vysokých školách. Má mít kladný vliv na posilování úcty žáků k lidským právům a základním svobodám, k posilování úcty k rodičům, ke kultuře, jazyku, k národním hodnotám naší země i jiných civilizací a úctě k přírodnímu prostředí. Výchova žáků musí probíhat v duchu porozumění, snášenlivosti, rovnosti a přátelství. Řád respektuje Úmluvu o právech dítěte (přijatou 20. 11. 1989 OSN) ve smyslu zákona č. 104/1991 Sb.

 

2.             Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

 

2.1 Žáci mají právo na vzdělávání a školské služby dané zákonem, na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, volit a být voleni do školské rady (jsou-li zletilí). Mohou zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat. Mohou se vyjadřovat ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje. Mají právo na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se odborné přípravy k dalšímu studiu nebo odborné přípravy k povolání.

 

2.2 Na informace a poradenskou pomoc mají právo i zákonní zástupci všech žáků. Na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání mají právo i rodiče zletilých žáků, kteří vzhledem k nim plní vyživovací povinnost.

 

2.3 Žáci mají právo volného přístupu do všech prostor ve škole, které slouží k jejich vzdělávání, a právo na informace o dění ve škole. Musí mít přístup k informacím a materiálům z různých zdrojů, zejména moderním vědeckotechnickým a takovým, které jsou zaměřeny na jejich rozvoj a jejich duševní a tělesné zdraví. 

 

2.4 Žáci mohou vhodnou formou svobodně vyjadřovat (nejlépe prostřednictvím svého voleného orgánu zástupců všech tříd) své názory a připomínky k veškerému dění ve škole, hlavně k záležitostem, které se jich dotýkají. Mají právo na svobodu sdružování a svobodu pokojného shromažďování. Tato svoboda projevu a svoboda vyhledávat, přijímat a rozšiřovat informace a myšlenky všeho druhu podléhá omezení pouze v případech, kdy je nutno respektovat práva nebo pověsti jiných a v případech ochrany veřejného pořádku, veřejného zdraví nebo morálky.

 

2.5 Žáci nesmí být vystaveni svévolnému zasahování do jejich soukromého života, rodiny, domova nebo korespondence, ani nezákonným útokům na jejich čest a pověst. Musí být zajištěna jejich bezpečnost, ochrana jejich zdraví a ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí. Škola má zpracován Minimální preventivní program vytvořený školním metodikem prevence.

 

 

 

 

3.             Základní povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

 

3.1. Žáci se dobrovolným přihlášením ke studiu ve škole zavazují řádně chodit do školy, řádně se vzdělávat, osvojovat si znalosti určené školním vzdělávacím programem a plnit všechny povinnosti dané tímto školním řádem, vnitřním řádem a dalšími předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni (nedodržení tohoto bodu může být považováno za méně závažné porušení, při hrubém či opakovaném nedodržování za závažné porušení školního řádu).

 

3.2. Žáci plní pokyny pedagogických pracovníků a jiných zaměstnanců školy vydané v souladu s právními předpisy. Domnívá-li se žák, že pokyn nebo příkaz je v rozporu se zásadami čl. 1 a 2 školního řádu, je oprávněn stěžovat si řediteli školy. Žáci dodržují všechny zásady slušného chování k učitelům, k provozním zaměstnancům a ke spolužákům. Nenarušují vědomě průběh vyučování. Snaží se vždy a všude dobře reprezentovat svoji školu.

 

3.3. Zletilí žáci jsou povinni informovat školu o změně své zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh jejich vzdělávání. Ihned při příchodu do školy jsou povinni dokládat důvody své nepřítomnosti ve vyučování. Jsou povinni oznamovat škole údaje předepsané školní matrikou a další údaje podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a neprodleně oznámit změny v těchto údajích.

 

3.4. Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni zajistit, aby jejich dítě řádně docházelo do školy, na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání jejich dítěte, informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání jejich dítěte. Dále jsou povinni dokládat důvody nepřítomnosti dítěte ve vyučování, oznamovat škole údaje předepsané školní matrikou a další údaje podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a neprodleně oznámit změny v těchto údajích.

 

3.5. Žák je povinen šetřit a chránit majetek školy, majetek svůj i svých spolužáků. Poškozování školního movitého i nemovitého majetku a zařízení školy je nepřípustné. Žáci jsou povinni neprodleně ohlásit jakékoliv poničení a poškození školního majetku třídnímu učiteli. V případě poničení majetku školy je žák, u nezletilých zákonný zástupce, povinen uhradit škody způsobené zejména svévolným poškozením inventáře a zařízení školy.(Občanský zákoník §2920 a §2921). Není dovoleno bez předchozího souhlasu třídního učitele přemisťovat školní inventář mezi jednotlivými třídami.

 

3.6. Provoz školy je zajištěn od 7 do 19 hodin. Návštěvy se vždy musí ohlásit a zapsat ve vrátnici. Během školního vyučování nejsou dovolené návštěvy a přístup do prostor školy, a to ani rodičům, zákonným zástupcům nezletilých žáků. S každým vyučujícím si lze domluvit termín, nejlépe předem, telefonicky. V době vyučování ani o přestávkách se vám nemůže vyučující bez předchozí domluvy věnovat.

          Po ukončení vyučování musí žáci neprodleně opustit prostory školy.

 

4.             Docházka do školy

 

4.1 Základní povinností žáka je docházet do školy včas a zúčastnit se vyučování všem předmětům. Žáci přicházejí do školy tak, aby byli nejpozději 10 minut před zahájením vyučování v budově školy, u vrátnice zaregistrují svůj příchod do docházkového systému, přezují se, 5 minut před začátkem vyučování zaujmou svá místa ve třídě a připraví si pomůcky. S výjimkou volných hodin žáci neopouštějí budovu školy. Při odchodu ze školy zaregistrují svůj odchod v docházkovém systému. Pozdním příchodem se rozumí příchod žáka do hodiny do 20 minut od jejího začátku, pozdější příchod znamená zameškanou hodinu.

 

4.2 Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých a jeho nepřítomnost potrvá 3 pracovní dny a více, předloží nejpozději jeden týden před požadovaným uvolněním svému třídnímu učiteli žádost o uvolnění z vyučování. Třídní učitel se k žádosti vyjádří a postoupí ji  řediteli školy. Žák nebude z vyučování uvolněn a omluven dříve, dokud nebude jeho žádost kladně školou vyřízena a neobdrží písemnou odpověď ve formě kopie kladně vyřízené žádosti. Žák je rovněž povinen dodržet případné veškeré podmínky pro uvolnění stanovené ředitelem školy. O uvolnění nezletilého žáka žádá jeho zákonný zástupce. 

 

 

4.3 Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z nepředvídaných důvodů, je povinen nejpozději do 3 dnů oznámit třídnímu učiteli důvod nepřítomnosti. Za nezletilého žáka to oznámí jeho zákonný zástupce.

Ihned při příchodu do vyučování je žák povinen předložit třídnímu učiteli omluvenku podepsanou zákonným zástupcem žáka, jde-li o žáka ubytovaného v domově mládeže, podepsanou příslušným vychovatelem. Omluvenky žáků musí být uvedeny v jeho omluvném listu.

U zletilých žáků může třídní učitel jako doklad o nemoci vyžadovat lékařské potvrzení o pracovní neschopnosti. Na základě těchto dokladů omluví třídní učitel nepřítomnost žáka při vyučování. Opožděné dodání omluvenky je možno řešit odpovídajícím výchovným opatřením, nikoliv neomluvením absence.

 

4.4 Jestliže se žák nezúčastní vyučování po dobu nejméně pěti po sobě následujících vyučovacích dnů a jeho neúčast při vyučování není omluvena, upozorní na to třídní učitel zástupce ředitele školy. Ten pak vyzve písemně žáka, není-li zletilý, jeho zákonného zástupce, aby neprodleně doložil důvod žákovy nepřítomnosti. Zároveň upozorní žáka, že jinak bude posuzován jako by studia zanechal. Jestliže do deseti dnů od doručení výzvy žák do školy nenastoupí nebo nedoloží důvod nepřítomnosti, považuje se, jako by studia zanechal posledním dnem této lhůty. Tímto dnem také přestává být žákem školy.

 

4.5 Jestliže se žák nemůže z vážných důvodů účastnit vyučování, ředitel školy může přerušit vzdělávání a to na dobu nejvýše dvou let. Jedná se o řízení zahájené na žádost. V této žádosti musí být uveden důvod přerušení studia doložený písemně a doba na jakou se o přerušení žádá. Po dobu přerušení studia žák není žákem školy.

 

4.6 Onemocní-li žák nebo některá osoba, s níž bydlí, vážnou nakažlivou chorobou (žloutenka, TBC, covid 19 atd.), oznámí to žák neprodleně, u nezletilých jeho zákonný zástupce, písemně řediteli školy. Takový žák se může zúčastnit vyučování jen se souhlasem lékaře.

 

4.7 Žák je povinen na začátku školního roku oznámit třídnímu učiteli adresu svého bydliště, telefonické a e-mailové spojení, popřípadě i adresu svého přechodného ubytování, jakož i adresu svého zákonného zástupce nebo jiných osob, které zajišťují jeho výživu. Každou změnu těchto údajů je žák povinen oznámit do 3 dnů.

 

5.             Chování žáků ve škole a při činnostech organizovaných školou

 

5.1 Žák je povinen po celou dobu studia svědomitě plnit úkoly uložené mu učiteli, získávat návyky sebevzdělávání, být ukázněný, nenarušovat výuku, podporovat úsilí učitelů, chovat se slušně a přátelsky ke spolužákům, mladším žákům být dobrým příkladem v chování a v kulturnosti vyjadřování, dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární opatření, neohrožovat zdraví i bezpečnost vlastní i svých spolužáků, zejména při praktických pracích (dílenských, laboratorních, atd.) a při tělesné výchově (nedodržení tohoto bodu může být považováno za méně závažné porušení, při hrubém či opakovaném nedodržování za závažné porušení školního řádu).

 

5.2 Pokud se žákovi stane ve škole jakýkoliv úraz, poškodí nějaké školní zařízení, dojde k poškození jeho věcí nebo zjistí ztrátu nějaké věci, je povinen tuto okolnost neprodleně ohlásit vyučujícímu, třídnímu učiteli, případně zástupci ředitele. Nalezené věci, zapomenuté nebo ztracené jinými, odevzdá u zástupců ředitele, kde se všechny nalezené věci shromažďují.

 

5.3 Všem žákům je ve škole přísně zakázáno držení, distribuce a používání veškerých návykových narkotických, omamných a psychotropních látek, veškerých tabákových výrobků zápalných (cigarety, doutníky, dýmky, vodní dýmky) i bezdýmných (šňupací, žvýkací, porcovaný tzv. snus), bylinných výrobků (a to i v případě, že neobsahuje tabák) určených ke kouření, žvýkání, inhalování. Dále je zakázáno kouřit a používat všechny kuřácké pomůcky, včetně elektronických zařízení určených k inhalování a elektronického zařízení označovaná také jako „heets“ nebo „heat-not-burn“ (zahřívaný tabák) ve všech prostorách školy a mimo školu při činnostech organizovaných školou. V prostorách školy i mimo školu při činnostech organizovaných školou a před výukou je všem žákům zakázáno požívat alkoholické a omamné nápoje. Je zakázáno i jejich donášení a přechovávání v prostorách školy i mimo školu při činnostech organizovaných školou.

 

5.4 Porušení zákazů uvedených v bodu 5.3 je řešeno dle Metodického pokynu MŠMT ČR k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j.: 20 006/2007-51 ze dne 16. 10. 2007 a dle doporučení třídního učitele určitou důtkou a snížením známky z chování v příslušném klasifikačním období. Opakované porušení zákazů může vést až k podmíněnému nebo úplnému vyloučení žáka ze školy.

 

5.5 Žákům není doporučeno nosit do školy bez závažného důvodu větší peněžní částky nebo cenné věci. V případě nutnosti přinést do školy větší peněžní částku nebo cennou věc, je třeba je uložit u vyučujícího (např. při TEV, KOM, PRA, atd.) nebo u hospodářky školy. Tito pracovníci školy za u nich uložené částky nebo věci pak v době úschovy plně zodpovídají.

 

5.6 Žáci nesmí do školy nosit takové předměty, které mohou rozptylovat pozornost spolužáků, nebo věci nebezpečné pro život a zdraví lidí - všechny druhy zbraní (bodné, sečné, střelné i jejich nefunkční napodobeniny), výbušniny, nebezpečné chemikálie apod. Porušení tohoto zákazu je řešeno úměrně nebezpečnosti provinění. Z bezpečnostních důvodů je v celé škole zakázáno připojování jakýchkoliv soukromých spotřebičů (včetně notebooků, nabíječek mobilů atd.) do zásuvek 230V (nedodržení tohoto bodu může být považováno za méně závažné porušení, při hrubém či opakovaném nedodržování za závažné porušení školního řádu).

 

5.7 Mobilní telefony, MP3 a jiné elektronické přístroje ( tablet, fotoaparát, kamera apod.) musí mít žáci v průběhu vyučovacích hodin vždy vypnuté. Nedodržení tohoto bodu se považuje za závažné porušení školního řádu.

          Ve škole, v celém jejím areálu i na mimoškolních akcích platí přísný zákaz používat mobilní telefon nebo jinou techniku k fotografování, filmování, pořizování jakýchkoliv audiovizuálních nahrávek nebo záznamů (a to i sám sebe). Pořízení a následné zveřejnění nebo jiné šíření nahrávky nebo záznamu bude vždy posuzováno jako závažné porušení školního řádu (a to i v případě, že osoba, která je na nahrávce zachycena, s natáčením údajně souhlasila).

           Závažným porušením školního řádu je vždy zachycení útoku (ponižování, ubližování) proti spolužákům či zaměstnancům školy, nebo je-li cílem nahrávky někoho zesměšnit a ponížit. Opakované porušení zákazů v době výuky i mimo ní může vést až k podmíněnému nebo úplnému vyloučení žáka ze školy.

 

5.8 Žák je povinen přicházet do školy slušně a přiměřeně oblečen, vhodně a čistě upraven. Při příchodu do školy je povinen se přezout. Během vyučovací hodiny nesmí žák opustit učebnu bez souhlasu učitele vyučujícího v dané hodině. V průběhu vyučovací doby, včetně běžných přestávek mezi hodinami, z bezpečnostních důvodů, nesmí žák (i zletilý) opustit školní budovu bez souhlasu třídního učitele (nedodržení tohoto bodu může být považováno za méně závažné porušení, při hrubém či opakovaném nedodržování za závažné porušení školního řádu).

 

5.9 Žáci si musí zakoupit a přinášet do vyučování učebnice a školní potřeby podle rozvrhu hodin, šetřit školní zařízení a ostatní majetek školy, chránit je před poškozením. Hospodárně zacházet se zapůjčenými učebnicemi a učebními pomůckami, své místo v učebně udržovat v čistotě a pořádku a účinně pomáhat při udržování pořádku ve všech prostorách školy přístupných žákům. Šetrně musí zacházet nejen se svými věcmi, ale i s věcmi svých spolužáků. Pokud se žáci stěhují do jiné učebny, jsou povinni vzít si s sebou všechny své věci. Pokud žák úmyslně poškodí školní majetek, zaplatí škole jeho plnou cenu.

 

5.10 Třídní žákovská služba, určovaná třídním učitelem, se stará o pořádek ve třídě. Řídí se úkoly danými třídním učitelem a vyučujícími. Kontroluje také čistotu a pořádek v učebně po vyučování, z učebny odchází poslední. Okna učebny je dovoleno otvírat jen v přítomnosti vyučujících. Nedostaví-li se vyučující do 5 minut po začátku vyučovací hodiny do učebny, ohlásí to ihned žákovská služba zástupci ředitele, případně v sekretariátu školy.

 

5.11 Vstup do sborovny je žákům povolen pouze v doprovodu vyučujícího. Pobyt žáků v budově školy v době po vyučování je dovolen jen tehdy, jde-li o organizovanou zájmovou činnost. Její konání musí být předem projednáno s vedením školy. Jinak těžko kontrolovatelný pohyb osob na chodbách a schodištích budovy školy je monitorován kamerovým systémem z důvodu ochrany žáků.

 

5.12 Chování žáků ve specializovaných učebnách je upraveno doplňkovými řády těchto učeben. Ve školní jídelně je žák povinen chovat se ukázněně a dodržovat hygienická a společenská pravidla stolování (nedodržení tohoto bodu může být považováno za méně závažné porušení, při hrubém či opakovaném nedodržování za závažné porušení školního řádu).

 

5.13 Na školních exkurzích, cvičeních, brigádách a podobných akcích organizovaných školou je žák povinen řídit se pokyny učitelů, popřípadě jiných osob pověřených dozorem, a bez jejich souhlasu se nesmí vzdálit od ostatních žáků nebo z určeného místa (nedodržení tohoto bodu může být považováno za méně závažné porušení, při hrubém či opakovaném nedodržování za závažné porušení školního řádu).

 

6.             Základní práva a povinnosti zaměstnanců školy

 

6.1 Všichni zaměstnanci mají právo být informováni o veškerém dění ve škole a mají možnost se ke všem problémům svobodně vyjádřit. 

 

6.2 Učitelé musí dodržovat partnerský vztah k žákům a k jejich rodičům, dodržovat zásady Pracovního řádu a Úmluvy o právech dítěte. Kázeň žáků ve škole musí být zajišťována způsobem slučitelným s lidskou důstojností dítěte. Svůj pobyt v budově školy všichni zaměstnanci důsledně registrují v docházkovém systému. 

 

7.             Zásady klasifikace

 

7.1 Při hodnocení a klasifikaci pedagogický pracovník (dále jen učitel) uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt, přihlíží k věkovým zvláštnostem žáka.

 

7.2 Při určování klasifikačního stupně posuzuje učitel výsledky práce objektivně, nesmí podléhat žádnému vlivu subjektivnímu ani vnějšímu.

 

7.3 Učitel je povinen pravidelně informovat žáky a jejich zákonné zástupce o výsledcích vzdělávání žáků.

 

 1. Distanční výuka

         

          Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků jedné třídy.

          Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat, tj. účastní se povinně distanční výuky ve stanoveném čase.

          Nepřítomnost na distanční výuce žáci omlouvají stejně, jako v době prezenční výuky – podle bodu 4. 3 a 4. 4.

          Úkoly a sem. práce při distanční výuce žáci odevzdávají vždy ve stanoveném termínu. Známky z distanční výuky se započítávají do klasifikace. Nesplněné úkoly ve stanoveném termínu budou ohodnoceny stupněm nedostatečným.

         

          V případě nečekaných technických problémů, které omezují žáka při distanční výuce, je žák povinen ihned kontaktovat vyučujícího.

         

8.1     ŘÁD DISTANČNÍ VÝUKY

 

 1. Formy výuky

         

Synchronní výuka= učitel+ žáci ve stejný čas na stejném virtuálním místě

                                    používáme = JITSI, Moodle, Discord, MS Teams

                                    minimálně 1 hodina týdně podle stanoveného rozvrhu

         

Asynchronní výuka = žáci pracují v jimi zvoleném čase vlastním tempem na zadaných úkolech a v on line prostoru se nepotkávají

 

 1. Omlouvání v rámci distanční výuky

 

A/      Nemůže-li se žák zúčastnit distanční výuky z důvodů předem známých a jeho nepřítomnost    potrvá 3 pracovní dny a více, zašle nejpozději jeden týden před požadovaným uvolněním svému třídnímu učiteli žádost o uvolnění z vyučování. Třídní učitel se k žádosti vyjádří a postoupí ji řediteli školy. Žák nebude z distančního vyučování uvolněn a omluven dříve, dokud nebude jeho žádost kladně školou vyřízena a neobdrží písemnou odpověď.

 

B/           Nemůže-li se žák zúčastnit distanční výuky z nepředvídaných důvodů, je povinen nejpozději do    3 dnů oznámit třídnímu učiteli důvod nepřítomnosti. Za nezletilého žáka to oznámí jeho zákonný zástupce.

          U zletilých žáků může třídní učitel jako doklad o nemoci vyžadovat lékařské potvrzení o pracovní neschopnosti. Na základě těchto dokladů omluví třídní učitel nepřítomnost žáka při distanční výuce.

 

C/       Absence při distanční výuce se posuzuje podle zapojení do vzdělávání a výstupů. Při asynchronní výuce záleží na tom, zda odevzdává úkoly a výstupy své práce ve stanoveném termínu.

          Při synchronní výuce on-line je nepřipojení se k on line přenosu považováno za absenci, pokud se žákem nebyl dohodnut jiný způsob zapojení. (§ 67 odst. 1 a 3 školského zákona)

 

 1. Hodnocení v rámci distanční výuky

 

Úkoly a seminární práce při distanční výuce žáci odevzdávají vždy ve stanoveném termínu. Není možné bez předchozí domluvy odevzdat úkol po termínu (např. z důvodu technických problémů).

 

Učitel musí být o technických problémech ze strany žáků VČAS informován.

 

Nesplněné úkoly ve stanoveném termínu budou ohodnoceny stupněm nedostatečným.

 

Známky z distanční výuky se započítávají do klasifikace a to s váhou 3-4. Známky z prezenční výuky mohou mít až váhu 10.

 

Známky se zapisují do systému Bakalář.

 

 

9.         Hodnocení výsledků vzdělávání  - klasifikační řád

 

9.1 Výsledky vzdělávání v jednotlivých předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se vyjadřují stupni klasifikace:

− 1 – výborný,

− 2 – chvalitebný,

− 3 – dobrý,

− 4 – dostatečný,

− 5 – nedostatečný − nehodnocen,

− uvolněn.

 

Stupeň 1 – výborný – žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice, zákonitosti uceleně a chápe vztahy mezi nimi. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti. Myslí logicky správně. Jeho písemný a ústní projev je správný a výstižný. Jeho grafické a praktické práce jsou bezchybné. Je schopen samostatně studovat vhodné texty.

 

Stupeň 2 – chvalitebný - žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice, zákonitosti a praktické činnosti. Samostatně, nebo podle menších podnětů učitele, uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev a jeho grafické a praktické práce mají menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Je schopen samostatně, nebo s menší pomocí, studovat vhodné texty.

 

Stupeň 3 – dobrý – žák má v osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. Jeho myšlení je celkem správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky. Jeho grafické a praktické práce mají menší nepodstatné nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele.

 

Stupeň 4 – dostatečný – žák má závažné mezery v uceleném a přesném osvojení požadovaných poznatků. Je málo pohotový a má větší nedostatky v písemném i ústním projevu. Při řešení teoretických i praktických úkolů se vyskytují podstatné chyby, myšlení nemá tvořivé. Jeho grafické a praktické práce mají podstatné chyby, dokáže je ale, pod vedením a s pomocí učitele, odstranit.

 

Stupeň 5 – nedostatečný - žák si požadované poznatky neosvojil přesně a úplně. Neovládá základní učivo a ani při pomoci učitele návodními otázkami správně nereaguje a správně neodpovídá, v jeho grafických pracích je mnoho hrubých chyb, jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a praktické činnosti je nedostatečná. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností a při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Jeho grafické a praktické práce nejsou úplné nebo mají závažné chyby. Nedovede své vědomosti uplatnit ani s podnětem učitele. Neprojevuje samostatné myšlení, vyskytují se u něho často logické nedostatky. Jeho ústní a písemný projev není správný, přesný a výstižný. Výsledná klasifikace nedostatečný je zdůvodnitelná, pokud byl žák nejméně dvakrát za klasifikační období ústně zkoušen ze základního učiva s tímto výsledkem.

 

Nehodnocen – žák je z daného předmětu nehodnocen pokud:

 • je jeho neúčast na vyučování v předmětu více než 30% (posoudí učitel daného předmětu),
 • nezúčastní se odborné praxe,
 • nesplnění požadované práce, testy, zkoušení.

 

Uvolněn - Ředitel školy může ze závažných důvodů, zejména zdravotních, uvolnit žáka na žádost zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu; žáka se zdravotním postižením může také uvolnit z provádění určitých činností, popřípadě rozhodnout, že tento žák nebude v některých předmětech hodnocen. Žák nemůže být uvolněn z předmětu rozhodujícího pro odborné zaměření absolventa. V předmětu tělesná výchova ředitel školy uvolní žáka z vyučování na základě posudku vydaného registrujícím lékařem, pokud má být žák uvolněn na pololetí školního roku nebo na školní rok. Žák není z předmětu, z něhož byl zcela uvolněn, hodnocen.

 

           

9.2     Na počátku každého pololetí oznámí vyučující žákům podmínky hodnocení výsledků vzdělávání žáků a způsobu klasifikace (písemné práce, ústní zkoušení, opakování, domácí úkoly, laboratorní práce, kontrolní práce apod. a jejich vliv na celkové hodnocení). 

 

9.3       Podklady pro hodnocení a klasifikaci výsledků vzdělávání a chování učitel získává různými metodami, formami a prostředky např.:

 • soustavným diagnostickým pozorováním žáka,
 • soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování,
 • různými druhy zkoušek – test, ústní zkoušení, kontrolní (čtvrtletní, pololetní) písemné práce, grafické práce, praktické zkoušky, pohybové zkoušky,
 • kvalitou práce a výsledků vzdělávání, aktivitou a individuální zvláštností žáka,
 • analýzou výsledků činnosti žáka,
 • konzultacemi s ostatními učiteli, podle potřeby s pracovníky pedagogicko-psychologických poraden a zdravotnických služeb,
 • rozhovory se žákem a jeho zákonnými zástupci žáka.

 

 9.4      Žák musí být z předmětu vyzkoušen ústně nebo písemně alespoň 2x za každé pololetí, z toho nejméně 1x ústně, pokud to umožňuje povaha vyučovaného předmětu. U předmětu s týdenní hodinovou dotací 3 a více je povinný počet zkoušení dvojnásobný.

 

 9.5      V rámci předmětové komise může být stanoven pro každý předmět minimální počet povinných písemných prací. S těmito podmínkami vyučující seznámí žáky na začátku školního roku nebo pololetí. Hodnocení těchto prací se započítává do celkového hodnocení.

           

 9.6      Učitel zkouší a hodnotí žáka průběžně. Učitel oznamuje žákovi bez zbytečného odkladu výsledek každého hodnocení a klasifikace a poukazuje na klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů. Při ústním vyzkoušení oznámí učitel žákovi výsledek okamžitě, nejpozději na konci hodiny. Učitel dává vhodnou formou prostor pro vlastní sebehodnocení žáka.

 

9.7       Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o hodnocení a klasifikaci. 

 

9.8       Žáci se hodnotí ve všech vyučovacích předmětech uvedených v učebním plánu příslušného ročníku.

 

9.9       V předmětu, který vyučuje více učitelů, určí výsledné hodnocení příslušní učitelé po vzájemné dohodě. Nedojde-li k dohodě, stanoví výsledné hodnocení ředitel školy.

 

9.10     Celkové hodnocení žáka zahrnuje výsledky klasifikace z povinných předmětů, povinně volitelných předmětů a chování, nezahrnuje klasifikaci nepovinných předmětů. Stupeň celkového hodnocení se uvádí na vysvědčení.

 

9.11     Celkové hodnocení žáka se vyjadřuje stupni hodnocení:

žák prospěl s vyznamenáním, není-li klasifikace v žádném povinném a volitelném předmětu horší než stupeň 2 – chvalitebný a průměrný prospěch z povinných a volitelných předmětů není horší než 1,50 a chování je hodnoceno jako velmi dobré,

žák prospěl, není-li klasifikace v některém povinném a volitelném předmětu vyjádřena stupněm 5 – nedostatečný,

žák neprospěl, je-li klasifikace v některém povinném a volitelném předmětu vyjádřena stupněm 5 – nedostatečný.

 

9.12     Nelze-li žáka hodnotit na konci 1. pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do konce června. Hodnocení        se provádí komisionálním způsobem.  Není-li možné žáka hodnotit ani v náhradním termínu, žák        se za první pololetí nehodnotí.

 

9.13     Nelze-li žáka hodnotit na konci 2. pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího          školního roku. Hodnocení se provádí komisionálním způsobem. Do té doby navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník. Není-li žák hodnocen ani v tomto termínu, neprospěl.

 

9.14     Nevykoná-li žák odbornou praxi v termínu stanoveném školou, musí tuto praxi vykonat v době letních prázdnin, tj. do 31. 8. daného školního roku, jinak se posuzuje, že neprospěl.

  9.15   Neodevzdání povinných prací:

 • povinné práce jsou určeny vyučujícím předmětu na začátku každého pololetí,

 

 • neodevzdá-li žák povinné práce v termínu stanoveném učitelem, vyzve ho učitel v tomto termínu k jejich odevzdání; současně může učitel po zvážení důvodů neodevzdání práce stanovit náhradní termín; neodevzdané práce v termínu stanoveném učitelem, popř. v náhradním termínu, jsou klasifikovány stupněm nedostatečný; toto hodnocení je součástí hodnocení výsledků vzdělávání žáka v daném předmětu za příslušné pololetí s váhou, kterou stanoví učitel.

 9.16    Žák, který na konci druhého pololetí neprospěl nejvýše ze dvou povinných předmětů, koná z těchto předmětů opravnou zkoušku nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu s tanoveném ředitelem školy. Opravná zkouška je komisionální zkouškou. 

 

 9.17    Žák, který nevykoná opravnou zkoušku nebo jinou zkoušku konanou komisionálním způsobem úspěšně, nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. 

 

 9.18    Má-li zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na   konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení    prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o přezkoumání výsledků hodnocení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu    ředitel školy, krajský úřad. Ředitel školy nebo krajský úřad nařídí komisionální přezkoušení žáka, které se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti. V každém pololetí může být žák z daného předmětu komisionálně zkoušen pouze jednou.

 

9.20     Komisionální zkouška:

 • komise pro komisionální zkoušku je nejméně tříčlenná:

− předseda – ředitel školy nebo jím pověřený učitel, 

− zkoušející – učitel vyučující danému předmětu,

− přísedící  – učitel, který má odbornou kvalifikaci pro výuku téhož předmětu nebo předmětu

příbuzného.

 

 • členy komise jmenuje ředitel školy

 

 • komisionální zkouška se může konat formou ústní, písemnou nebo praktickou.

  

9.21 Opakování ročníku:

 • na základě písemné žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka může ředitel školy ve správním řízení povolit žáku opakování ročníku; žádost musí obsahovat zdůvodnění,

 

 • ředitel školy může povolit opakování ročníku pouze z důvodu hodných zvláštního zřetele doložených v žádosti a po posouzení dosavadních studijních výsledků žáka a jeho chování (výchovná opatření, poznámky v třídní knize apod.),

 

 • důvody hodné zvláštního zřetele jsou např. dlouhodobá omluvená absence z důvodu nemoci, závažné rodinné důvody, které mohly ovlivnit studijní výsledky žáka, výjimečné nezvládnutí jednoho, nanejvýš dvou předmětů, přičemž dosavadní studijní výsledky žáka se jeví tak, že dávají záruku úspěšného dalšího studia.

 

 1. Výchovná opatření a hodnocení chování

 

10.1. Chování žáka je na vysvědčení hodnoceno následující klasifikací:

 

1 – velmi dobré – Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a školní řád, méně závažných přestupků se dopustí ojediněle.

 

2 – uspokojivé – Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními školního řádu. Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo školnímu řádu; nebo se opakovaně dopustí méně závažných přestupků. Zpravidla se přes důtku třídního učitele školy dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnost školy, ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob nebo snižuje důstojnost jiných osob. Uděluje se na návrh třídního učitele či jiného vyučujícího a po schválení pedagogickou radou.

 

3 – neuspokojivé – Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí se takových závažných přestupků proti školnímu řádu nebo provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví nebo důstojnost jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost školy. Zpravidla se přes důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků. Uděluje se na návrh třídního učitele či jiného vyučujícího a po schválení pedagogickou radou.

 

10.2. Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření.

 

10.3. Mezi pochvaly a jiná ocenění patří:

 

 • pochvala třídního učitele – Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních vyučujících žákovi udělit pochvalu nebo jiné ocenění za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci. Pochvala se zapíše do výkazu a písemně oznámí zákonnému zástupci žáka či přímo zletilému žákovi.

 

 • pochvala ředitele školy – Ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické či fyzické osoby žákovi udělit pochvalu nebo jiné ocenění za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci. Pochvala se zapíše do výkazu a písemně oznámí zákonnému zástupci žáka či přímo zletilému žákovi.

 

10.4. Kázeňským opatřením je:

 

 • napomenutí třídního učitele – Uděluje třídní učitel za méně závažný přestupek proti školnímu řádu. Uděluje se ústně, bezprostředně po činu. Zapíše se pouze do třídní knihy.

 

 • důtka třídního učitele – Uděluje třídní učitel za opakované méně závažné přestupky proti školnímu řádu. Není nutno projednat předem s ředitelem školy, zapíše se do třídní knihy a do výkazu, písemně oznámí zákonnému zástupci žáka či přímo zletilému žákovi.

 

 • důtka ředitele školy – Na základě návrhu třídního učitele uděluje ředitel za závažný přestupek proti školnímu řádu a po projednání na pedagogické radě. Důtka se zapíše do třídního výkazu a písemně oznámí zákonnému zástupci či zletilému žákovi.

 

 • podmíněné vyloučení žáka ze školy a vyloučení žáka ze školy – Navrhne třídní učitel za vážný přestupek proti školnímu řádu (šikana, krádež, podvod, dlouhodobé neplnění studijních povinností, vysoká neomluvená absence, ohrožení zdraví, distribuci a přechovávání alkoholu a drog, hrubé slovní a fyzické útoky žáka vůči zaměstnancům školy nebo vůči ostatním žákům apod.) O podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka rozhodne ředitel školy na pedagogické radě. V rozhodnutí o podmíněném vyloučení ze studia stanoví ředitel školy zkušební lhůtu, nejdéle na dobu jednoho roku. V případě, že se žák dopustí v průběhu zkušební lhůty dalšího zaviněného porušení povinností, je ze studia vyloučen. Podmíněné vyloučení či vyloučení ze studia se zapíše do třídního výkazu a písemně oznámí zákonnému zástupci či zletilému žákovi bezprostředně po jeho udělení.

  

10.5. Kázeňská opatření za neomluvené hodiny a pozdní příchody: 

Počet neomluvených hodin

Kázeňské opatření

1 hodina

napomenutí třídního učitele

2 – 3 hodiny

důtka třídního učitele

4 – 5 hodin

2. stupeň z chování

6 – 7 hodin

důtka ředitele školy a 3. stupeň z chování

8 hodin a více 

podmíněné vyloučení s účinností do konce školního roku

 

Počet neomluvených pozdních příchodů

Kázeňské opatření

1 PP

napomenutí třídního učitele

2 – 3 PP

důtka třídního učitele

4 – 5 PP

2. stupeň z chování

6 – 7 PP

důtka ředitele školy a 3. stupeň z chování

8 PP a více 

podmíněné vyloučení s účinností do konce školního roku

 

11.       Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a individuální vzdělávací plán

 

11.1  U žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných klade učitel důraz na ten druh projevu žáka (písemný nebo ústní), ve kterém má předpoklady pro lepší výkon. Neznamená to, že jiný druh projevu bude zcela vyloučen z posuzování výkonu žáka. Učitel zohledňuje i ostatní doporučení pedagogicko-psychologické poradny v souladu se zprávou o vyšetření žáka.

 

11.2  V případě potřeby je možné na základě žádosti žáka, resp. jeho zákonných zástupců povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. Individuální vzdělávací plán zpracovává škola, vyžadují-li to speciální vzdělávací potřeby žáka, na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení a žádosti žáka, resp. jeho zákonných zástupců. - § 3 vyhlášky č. 27/2016 Sb. Nadanému žáku je možné povolit vzdělávání podle individuální vzdělávacího plánu. Náležitosti stanovuje § 13 vyhlášky č. 73/2005 Sb.

 

12.       Závěrečné ustanovení

 

Tento řád byl projednán Školskou radou a nabývá účinnosti dne 1. 9. 2022.

                                                                                                                                            

  

                                                                                                      Ing. Miroslav Žilka, CSc.

                                                                                                             ředitel školy

Hledat text

Anketa

Kde jste se dozvěděli o naší škole?

Aktuality

Uskutečněné odborné praxe oborů Informační technologie, Strojírenství a Technické lyceum

11. červen 2024

Ve školním roce  2023/24 žáci opět jako každý rok realizovali odborné praxe v renovovaných firmách oboru Informační technologie.    Realizace praxí byla od 20.5.-31.5. 2024. Žáci druhého a třetího ročníku tohoto oboru se účastnili ve firmách jako např. Česká spořitelna a.s., Policie ČR,  Allcons a.s., nebo...

Číst dál...

Slavnostní předání maturitních vysvědčení

10. červen 2024

Slavnostní předání maturitních vysvědčení proběhne 13. 6. 2024 v 09,00 hodin v Betlémské kapli. Zveme všechny rodiče a příbuzné maturantů, kteří se rozloučí se středoškolskou části své hodnotné životní pouti. Zároveň zveme všechny kantory, kteří se na ní podíleli. 

Číst dál...

TŘÍDNÍ SCHŮZKA RODIČŮ BUDOUCÍCH PRVNÍCH ROČNÍKŮ

23. květen 2024

TŘÍDNÍ SCHŮZKA RODIČŮ BUDOUCÍCH PRVNÍCH ROČNÍKŮ (školního roku 2024/2025) SE BUDE KONAT V ÚTERÝ DNE 18. 6. 2024 V 17:30 HODIN V BUDOVĚ ŠKOLY.   RODIČE ŽÁKŮ TECHNICKÉHO LYCEA PŘINESOU S SEBOU VYPLNĚNOU PŘIHLÁŠKU NA DRUHÝ CIZÍ JAZYK.   Přihláška na druhý cizí jazyk   Německý jazyk   Španělský jazyk

Číst dál...

Nabídka zaměstnání - odborný pracovník podpory prodeje

23. květen 2024

Firma  WEMAC   hledá  Odborného pracovníka podpory prodeje ve své firmě, která se zabývá odsáváním a filtrací v průmyslových provozech.     Odborný pracovník podpory prodejeDynamicky se rozvíjející rodinná firma se sídlem na Praze 8, která je na trhu přes 25 let a patří mezi lídry segmentu ekologických...

Číst dál...

DRUHÉ KOLO SPŠS BETLÉMSKÁ OTEVÍRÁ PRO OBOR:

21. květen 2024

DRUHÉ KOLO SPŠS BETLÉMSKÁ OTEVÍRÁ PRO OBOR:   A/ STROJÍRENSTVÍ = 9 míst B/ INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE = 1 místo

Číst dál...