tisk

Informace o projektu OPPA

 

Projekt Inovace výuky technických a přírodovědných předmětů a modernizace a rozšíření učeben na SPŠS Betlémská CZ.2.17/3.1.00/36108 byl na škole realizován od 1. 7. 2013 do 30. 3. 2015. 

Ihned po zahájení projektu začalo budování dvou nových učeben, a to odborné učebny pro výuku CNC soustružení a odborné učebny pro výuku CNC frézování. Od listopadu 2013 začala výuka v nově vytvořených učebnách CNCs a CNCf. Žáci třetích a čtvrtých ročníků zde vypracovávají za pomocí trenažérů technologické postupy výroby, stanovují řezné podmínky, vybírají vhodné nástroje a vytvářejí programy. Trenažéry jsou shodné s ovládacím panelem CNC stroje a po skončení programování dovolí žákům převést úlohu na konkrétní obráběcí stroj a součást vyrobit.  Tím se přesvědčí o správnosti svého postupu přímo v praxi. Dále došlo k rozšíření odborné učebny pro výuku svařování o nové pracoviště a nové technologie svařování. Byly dovybaveny  učebny soustružení, frézování a ruční zpracování kovů moderními stroji a vhodným nářadím. Modernizace učeben, doplnění novými nástroji a nářadím se využívá i v rámci projektových dnů. Škola tak demonstruje výhody techniky a získává tak další zájemce o studium technicky zaměřených oborů, kterých je v současné době na trhu práce nedostatek.

V rámci projektu byla inovována učebna předmětu CAD/CAM a byla zakoupena nejnovější verze programu EdgeCAM, který slouží ke generování drah nástrojů pro CNC obrábění a pro který byly zpracovány výukové materiály. V EdgeCAMu vytvoří žáci model, který nechají obrábět EdgeCAMem a generují program pro obrábění na CNC obráběcím stroji.  Během realizace inovace výuky CAM aplikací bylo vypracováno dvanáct kapitol, které podrobně vysvětlují problematiku ručního programování od historie až po popis konkrétních funkcí dvou- a tříosého obrábění. Dále byly zpracovány komentované a dopodrobna  popsané úlohy ručního programování soustružených a frézovaných součástí. Pro výuku CAD aplikací vznikly úlohy, na kterých je demonstrován postup modelování a skládání do sestav. Úlohy jsou koncipovány tak, aby žák mohl vytvořit součásti bez pomoci učitele, nebo jen s jeho minimální pomocí. Všechny výukové materiály jsou přístupné zájemcům prostřednictvím výukového portálu MOODLE na webových stránkách školy. Tyto materiály jsou využívány jak ve výuce, tak je žáci mohou využívat i doma. Žák, který se nemohl výuky zúčastnit nebo nestačil postupy pochopit, si je může doma i při výuce pustit, prohlédnout a postupovat svým tempem, nebo si nalézt jen to čemu nerozuměl a tuto část nastudovat. V inovované učebně CAD/CAM se také konala školní kola soutěže Autodesk Academia Design. Vítězové se pak účastnili mezinárodních kol AAD 2014 v Olomouci a 2015 v Plzni.

V průběhu projektu prošli pedagogové předmětu Praxe dvěma školeními. Prvním školením bylo školení CNC v programu pro soustruh - Manuál Plus 620 a v programu pro frézování - iTNC 530 a seznámení členů realizačního týmu s obsluhou soustruhu Masturn 50 CNC a frézovacího centra MCV 500. Druhým typem školení bylo školení svařování, a to ruční stehování elektrickým obloukem obalenou elektrodou nelegované a nízkolegované ocele  a ruční stehování elektrickým obloukem tavící se elektrodou v ochranné atmosféře aktivního plynu nelegované a nízko legované ocele. Také vyučující předmětu CAD/CAM aplikace se zúčastnili školení. Byli proškoleni v ovládání výukového portálu Moodle, který využívají při inovované výuce předmětu. 

Všechny nové moderní způsoby výuky, dvě nové učebny (CNC frézování a CNC soustružení) a dovybavení a modernizace učeben předmětu Praxe mají velmi kladnou odezvu u žáků školy, kteří velmi oceňují možnost si po vytvoření programu  vyrobit nakreslenou součást a také oceňují možnost seznámit se s nejnovějšími svařovacími stroji a metodami svařování. Moderní způsoby výuky předmětu Praxe zaujaly také žáky 8. a 9. tříd ZŠ, kteří v rámci polytechnické výuky navštěvují naši školu a mají možnost udělat si představu o výuce na střední průmyslové škole, což jim umožní rozhodnout se při výběru střední školy. Učitelé inovovaného předmětu Praxe přivítali možnost rozšířit si odborné znalosti díky absolvovaným školením a poznatky aplikovali do inovované výuky, čímž ji pro žáky zatraktivnili. 

Žáci také kladně hodnotí v rámci inovovaného předmětu CAD, CAM přístup ke studijním materiálům v elektronické podobě. Tyto materiály jsou využívány jak ve výuce, tak je žáci mohou využívat i doma. Žák, který se nemohl výuky zúčastnit nebo nestačil postupy pochopit, si je může doma i při výuce pustit, prohlédnout a postupovat svým tempem, nebo si nalézt jen to čemu nerozuměl a tuto část nastudovat. Z pohledu pedagogů jsou kurzy přínosem ve  sjednocení výuky obou polovin jednotlivých tříd, a pak i v tom, že se díky názornosti výrazně zvýšila rychlost pochopení probíraného učiva a žáci pracují samostatněji.

- Kurzy

Výstupy vzdělávání PRAXE:

OPPA

Operační program Praha -  Adaptabilita, který je financován z Evropského sociálního fondu, má cíl prostřednictvím investic do vzdělávání, lidských zdrojů a škol zlepšit a usnadnit život Pražanů.

NOVÉ STUDIJNÍ PROGRAMY DO ŠKOL

Podpora z této části programu je určena na rozvoj a inovace studijních programů na školách s ohledem na budoucí uplatnění jejich žáků na trhu práce. Je zaměřena na zavádění moderních metod výuky, nových předmětů, další vzdělávání učitelů a také podporu výuky technických oborů. Střední, vyšší odborné a vysoké školy mohou čerpat prostředky na modernizaci studijních oborů i na zvyšování odbornosti učitelů.

Více informací na:

www.prahafondy.eu/cz/oppa.html

Aktuality

Vysvědčení za 1. pololetí 2020/2021, 21.leden 2021
Ustanovení MŠMT - vysvědčení za první pololetí školního roku 2020/2021 se může...
Přípravné kurzy - dny a časy, 15.leden 2021   Přípravné kurzy rozdělení. pdf Přípravné kurzy rozdělení. doc  
Závazná přihláška na přípravné kurzy, 08.leden 2021
Závazná přihláška na přípravné kurzy DOC. Závazná přihláška na přípravné...
Online DOD dne 11.2.2021, 05.leden 2021
Online Den Otevřených Dveří (DOD) na SPŠS Betlémská, P1, 11.2.2021   Vážení...

Copyright © 2021 - SPŠS Betlémská, All rights Reserved

TOPlist