tisk

Školní řád

 

Školní řád

 

Tento školní řád byl sestaven dle zákona č. 561/2004 Sb.

 

 

Čl. 1

Účel školního řádu

 

1.1   Účelem školního řádu je vytvořit, v duchu humanity a demokracie, příznivé podmínky pro všestranný harmonický rozvoj osobnosti žáků, jejich nadání, rozumových i fyzických schopností a připravit je na tvořivou práci a odbornou činnost v povolání i pro studium na vysokých školách. Má mít kladný vliv na posilování úcty žáků k lidským právům a základním svobodám, k posilování úcty k rodičům, ke kultuře, jazyku, k národním hodnotám naší země i jiných civilizací a úctě k přírodnímu prostředí. Výchova žáků musí probíhat v duchu porozumění, snášenlivosti, rovnosti a přátelství. Řád respektuje Úmluvu o právech dítěte (přijatou 20. 11. 1989 OSN) ve smyslu zákona č. 104/1991 Sb.

 

 

Čl. 2

Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

 

2.1   Žáci mají právo na vzdělávání a školské služby dané zákonem, na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, volit a být voleni do školské rady (jsou-li zletilí). Mohou zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat. Mohou se vyjadřovat ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje. Mají právo na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se odborné přípravy k dalšímu studiu nebo odborné přípravy k povolání.

 

2.2    Na informace a poradenskou pomoc mají právo i zákonní zástupci všech žáků. Na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání mají právo i rodiče zletilých žáků, kteří vzhledem k nim plní vyživovací povinnost.

 

2.3   Žáci mají právo volného přístupu do všech prostor ve škole, které slouží k jejich vzdělávání, a právo na informace o dění ve škole. Musí mít přístup k informacím a materiálům z různých zdrojů, zejména moderním vědeckotechnickým a takovým, které jsou zaměřeny na jejich rozvoj a jejich duševní a tělesné zdraví.

 

2.4    Žáci mohou vhodnou formou svobodně vyjadřovat (nejlépe prostřednictvím svého voleného orgánu zástupců všech tříd) své názory a připomínky k veškerému dění ve škole, hlavně k záležitostem, které se jich dotýkají. Mají právo na svobodu sdružování a svobodu pokojného shromažďování. Tato svoboda projevu a svoboda vyhledávat, přijímat  a rozšiřovat informace a myšlenky všeho druhu podléhá omezení pouze v případech, kdy je nutno respektovat práva nebo pověsti jiných a v případech ochrany veřejného pořádku, veřejného zdraví nebo morálky.

 

 

 

 

2.5   Žáci nesmí být vystaveni svévolnému zasahování do jejich soukromého života, rodiny, domova nebo korespondence, ani nezákonným útokům na jejich čest a pověst. Musí být zajištěna jejich bezpečnost, ochrana jejich zdraví a ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí. Škola má zpracován Minimální preventivní program vytvořený školním metodikem prevence.

 

Čl. 3

Základní povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

 

3.1   Žáci se dobrovolným přihlášením ke studiu ve škole zavazují řádně chodit do školy, řádně se vzdělávat, osvojovat si znalosti určené učebními osnovami a plnit všechny povinnosti dané tímto školním řádem, vnitřním řádem a dalšími předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni.

 

3.2   Žáci plní pokyny pedagogických pracovníků vydané v souladu s právními předpisy. Domnívá-li se žák, že pokyn nebo příkaz je v rozporu se zásadami čl. 1 a 2 školního řádu, je oprávněn stěžovat si řediteli školy. Žáci dodržují všechny zásady slušného chování k učitelům, k provozním zaměstnancům a ke spolužákům. Nenarušují vědomě průběh vyučování. Snaží se vždy a všude dobře reprezentovat svoji školu. Nepoškozují majetek školy a spolužáků. Případné úmyslně způsobené škody jsou povinni uhradit.

 

3.3    Zletilí žáci jsou povinni informovat školu o změně své zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh jejich vzdělávání. Ihned při příchodu do školy jsou povinni dokládat důvody své nepřítomnosti ve vyučování. Jsou povinni oznamovat škole údaje předepsané školní matrikou a další údaje podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a neprodleně oznámit změny v těchto údajích.

 

3.4     Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni zajistit, aby jejich dítě řádně docházelo do školy, na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání jejich dítěte, informovat školu o  změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání jejich dítěte. Dále jsou povinni dokládat důvody nepřítomnosti dítěte ve vyučování, oznamovat škole údaje předepsané školní matrikou a další údaje podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a neprodleně oznámit změny v těchto údajích.

 

 

Čl. 4

Docházka do školy

 

4.1   Základní povinností žáka je docházet do školy včas podle stanoveného rozvrhu hodin, který je přílohou školního řádu, a zúčastnit se vyučování všem předmětům. Žáci přicházejí do školy tak, aby byli nejpozději 10 minut před zahájením vyučování v budově školy, u vrátnice zaregistrují svůj příchod do docházkového systému, přezují se, 5 minut před začátkem vyučování zaujmou svá místa ve třídě a připraví si pomůcky. S výjimkou volných hodin žáci neopouštějí budovu školy. Při odchodu ze školy zaregistrují svůj odchod v docházkovém systému.

 

4.2   Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých, předloží nejpozději jeden den před požadovaným uvolněním svému třídnímu učiteli žádost o uvolnění z vyučování. O uvolnění nezletilého žáka žádá jeho zákonný zástupce.

 

 

4.3   Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z nepředvídaných důvodů, je povinen nejpozději do 3 dnů oznámit třídnímu učiteli důvod nepřítomnosti. Za nezletilého žáka to oznámí jeho zákonný zástupce. Ihned při příchodu do vyučování je žák povinen předložit třídnímu učiteli omluvenku podepsanou zákonným zástupcem žáka, jde-li o žáka ubytovaného v domově mládeže, podepsanou příslušným vychovatelem. U zletilých žáků může třídní učitel jako doklad o nemoci vyžadovat lékařské potvrzení o pracovní neschopnosti. Na základě těchto dokladů omluví třídní učitel nepřítomnost žáka při vyučování. Opožděné dodání omluvenky je možno řešit odpovídajícím výchovným opatřením, nikoliv neomluvením absence.

 

4.4   Jestliže se žák nezúčastní vyučování po dobu nejméně pěti po sobě následujících vyučovacích dnů a jeho neúčast při vyučování není omluvena, upozorní na to třídní učitel zástupce ředitele školy. Ten pak vyzve písemně žáka, není-li zletilý, jeho zákonného zástupce, aby neprodleně doložil důvod žákovy nepřítomnosti. Zároveň upozorní žáka, že jinak bude posuzován jako by studia zanechal. Jestliže do deseti dnů od doručení výzvy žák do školy nenastoupí nebo nedoloží důvod nepřítomnosti, považuje se, jako by studia zanechal posledním dnem této lhůty. Tímto dnem také přestává být žákem školy.

 

4.5   Onemocní-li žák nebo některá osoba, s níž bydlí, vážnou nakažlivou chorobou (žloutenka, TBC atd.), oznámí to žák neprodleně, u nezletilých jeho zákonný zástupce, písemně řediteli školy. Takový žák se může zúčastnit vyučování jen se souhlasem lékaře.

 

4.6   Žák je povinen na začátku školního roku oznámit třídnímu učiteli adresu svého bydliště, telefonické a e-mailové spojení, popřípadě i adresu svého přechodného ubytování, jakož i adresu svého zákonného zástupce nebo jiných osob, které zajišťují jeho výživu. Každou změnu těchto údajů je žák povinen oznámit do 3 dnů.

 

 

Čl. 5

Chování žáků ve škole a při činnostech organizovaných školou

 

5.1   Žák je povinen po celou dobu studiasvědomitě plnit úkoly uložené mu učiteli, získávat návyky sebevzdělávání, být ukázněný, nenarušovat výuku, podporovat úsilí učitelů o pokrokový vývoj školy, chovat se slušně a přátelsky ke spolužákům, mladším žákům být dobrým příkladem v chování a v kulturnosti vyjadřování, dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární opatření, neohrožovat zdraví i bezpečnost vlastní i svých spolužáků, zejména při praktických pracích (dílenských, laboratorních, atd.) a při tělesné výchově.

 

5.2    Pokud se žákovi stane ve škole jakýkoliv úraz, poškodí nějaké školní zařízení, dojde k poškození jeho věcí nebo zjistí ztrátu nějaké věci, je povinen tuto okolnost neprodleně ohlásit vyučujícímu, třídnímu učiteli, případně zástupci ředitele. Nalezené věci, zapomenuté nebo ztracené jinými, odevzdá u zástupců ředitele, kde se všechny nalezené věci shromažďují.

 

5.3   Všem žákům je ve škole přísně zakázáno držení, distribuce a zneužívání návykových narkotických a psychotropních látek a kouřit ve všech prostorách školy a mimo školu při činnostech organizovaných školou. V prostorách školy a mimo školu při činnostech organizovaných školou a před výukou je všem žákům také zakázáno požívat alkoholické nápoje. Je zakázáno i jejich donášení a přechovávání v prostorách školy.

 

 

 

5.4 Porušení zákazů uvedených v bodu 5.3 je řešeno dle Metodického pokynu MŠMT ČR k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j.: 20 006/2007-51 ze dne 16. 10. 2007 a dle doporučení třídního učitele určitou důtkou a snížením známky z chování v příslušném klasifikačním období. Opakované porušení zákazů může vést až k podmíněnému nebo úplnému vyloučení žáka ze školy.

 

5.5   Žákům není doporučeno nosit do školy bez závažného důvodu větší peněžní částky nebo cenné věci. V případě nutnosti přinést do školy větší peněžní částku nebo cennou věc, je třeba je uložit u vyučujícího (např. při TEV, KOM, PRA, atd.) nebo u hospodářky školy. Tito pracovníci školy za u nich uložené částky nebo věci pak v době úschovy plně zodpovídají.

 

5.6   Žáci nemají do školy nosit takové věci, které mohou rozptylovat pozornost spolužáků, nebo věci nebezpečné pro život a zdraví lidí, například všechny druhy zbraní (bodné, sečné, střelné i jejich nefunkční napodobeniny), výbušniny, nebezpečné chemikálie apod. Porušení tohoto zákazu je řešeno úměrně nebezpečnosti provinění. Z bezpečnostních důvodů je v celé škole zakázáno připojování jakýchkoliv soukromých spotřebičů (včetně notebooků, nabíječek mobilů atd.)  do zásuvek 220V.

 

5.7  Narušování zkoušení napovídáním, opisování a používání nedovolených pomůcek při písemných zkouškách je řešeno třídním učitelem odpovídajícím výchovným opatřením, nikoliv klasifikací. Mobilní telefony, MP3a jiné přehrávače mají žáci v průběhu vyučovacích hodin vždy vypnuté.

 

5.8   Žák je povinen přicházet do školy slušně a přiměřeně oblečen, vhodně a čistě upraven. Při příchodu do školy je povinen se přezout. Během vyučovací hodiny nesmí žák opustit učebnu bez souhlasu učitele vyučujícího v dané hodině. V průběhu vyučovací doby, včetně běžných přestávek mezi hodinami, z bezpečnostních důvodů, nesmí žák opustit školní budovu bez souhlasu třídního učitele.

 

5.9  Žáci si musí zakoupit a přinášet do vyučování učebnice a školní potřeby podle rozvrhu hodin, šetřit školní zařízení a ostatní majetek školy, chránit je před poškozením. Hospodárně zacházet se zapůjčenými učebnicemi a učebními pomůckami, své místo v učebně udržovat v čistotě a pořádku a účinně pomáhat při udržování pořádku ve všech prostorách školy přístupných žákům. Šetrně musí zacházet nejen se svými věcmi, ale i s věcmi svých spolužáků. Pokud se žáci stěhují do jiné učebny, jsou povinni vzít si s sebou všechny své věci.

 

5.10   Třídní žákovská služba, určovaná třídním učitelem, se stará o pořádek ve třídě. Řídí se úkoly danými třídním učitelem a vyučujícími. Kontroluje také čistotu a pořádek v učebně po vyučování, z učebny odchází poslední. Okna učebny je dovoleno otvírat jen v přítomnosti vyučujících. Nedostaví-li se vyučující do 5 minut po začátku vyučovací hodiny do učebny, ohlásí to ihned žákovská služba zástupci ředitele, případně v sekretariátu školy.

 

5.11  Vstup do sborovny je žákům povolen pouze v doprovodu vyučujícího. Pobyt žáků v budově školy v době po vyučování je dovolen jen tehdy, jde-li o organizovanou zájmovou činnost. Její konání musí být předem projednáno s vedením školy. Jinak těžko kontrolovatelný pohyb osob na chodbách a schodištích budovy školy je monitorován kamerovým systémem z důvodu ochrany žáků.

 

 

 

 

5.12  Chování žáků ve specializovaných učebnách je upraveno doplňkovými řády těchto učeben. Ve školní jídelně je žák povinen chovat se ukázněně a dodržovat hygienická a společenská pravidla stolování.

 

5.13   Na školních exkurzích, cvičeních, brigádách a podobných akcích organizovaných školou je žák povinen řídit se pokyny učitelů, popřípadě jiných osob pověřených dozorem, a bez jejich souhlasu se nesmí vzdálit od ostatních žáků nebo z určeného místa.

 

5.14  Žák se chová vždy tak, jak to odpovídá morálnímu profilu žáka střední školy, snaží se  přičinit o dobrou pověst své školy. Dodržuje zásady občanského soužití a společenského chování.

 

 

Čl. 6

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

 

6.1   Výchovná opatření, pochvaly nebo kázeňská opatření, jsou používána dle § 31 zákona č. 561/2004 Sb. a dle příslušného prováděcího předpisu MŠMT ČR.

 

6.2   Každý výkon žáka by měl být, třeba jen stručně, zhodnocen, nemusí  být ale vždy klasifikován známkou. Výsledek klasifikovaného zkoušení ovšem musí být žákovi vždy oznámen a zdůvodněn. Jednotlivá dílčí hodnocení, dílčí klasifikace, jsou základem pro výslednou klasifikaci za pololetí, která není  aritmetickým průměrem, neboť každá známka má jinou důležitost. Neklasifikován bude žák dlouhodobě nemocný (souvisle nad 2 měsíce v pololetí), v případě nepravidelných častých absencí, pokud má nad 30 % dle třídní knihy doložitelné absence v předmětu nebo pokud neodevzdá všechny předepsané práce (například konstrukční a technologická cvičení, neodměří úlohy a neodevzdá protokoly o měření v laboratořích atd.). Opakovaná krátkodobá absence musí být omluvená lékařem. V ojedinělých případech bude řešeno třídním učitelem s vedením školy.

 

6.3   Klasifikační stupně

 

        Stupeň 1 – výborný – žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice, zákonitosti uceleně a chápe vztahy mezi nimi. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti. Myslí logicky správně. Jeho písemný a ústní projev je správný a výstižný. Jeho grafické a praktické práce jsou bezchybné. Je schopen samostatně studovat vhodné texty.

 

        Stupeň 2 – chvalitebný - žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice, zákonitosti a praktické činnosti. Samostatně, nebo podle menších podnětů učitele, uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev a jeho grafické a praktické práce mají menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Je schopen samostatně, nebo s menší pomocí, studovat vhodné texty.

 

        Stupeň 3 – dobrý – žák má v osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. Jeho myšlení je celkem správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky. Jeho grafické a praktické práce mají menší nepodstatné nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele.

 

 

 

         Stupeň 4 – dostatečný – žák má závažné mezery v uceleném a přesném osvojení požadovaných poznatků. Je málo pohotový a má větší nedostatky v písemném i ústním projevu. Při řešení teoretických i praktických úkolů se vyskytují podstatné chyby, myšlení nemá tvořivé. Jeho grafické a praktické práce mají podstatné chyby, dokáže je ale, pod vedením a s pomocí učitele, odstranit.

 

         Stupeň 5 – nedostatečný - žák si požadované poznatky neosvojil přesně a úplně. Neovládá  základní učivo a ani při pomoci učitele návodními otázkami správně nereaguje a správně neodpovídá, v jeho grafických pracích je mnoho hrubých chyb, jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a praktické činnosti je nedostatečná. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností a při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Jeho grafické a praktické práce nejsou úplné nebo mají závažné chyby. Nedovede své vědomosti uplatnit ani s podnětem učitele. Neprojevuje samostatné myšlení, vyskytují se u něho často logické nedostatky. Jeho ústní a písemný projev není správný, přesný a výstižný. Výsledná klasifikace nedostatečný je zdůvodnitelná, pokud byl žák nejméně dvakrát za klasifikační období ústně zkoušen ze základního učiva s tímto výsledkem.

 

Čl. 7

Základní práva a povinnosti zaměstnanců školy

 

7.1   Všichni zaměstnanci mají právo být informováni o veškerém dění ve škole a mají možnost se ke všem problémům svobodně vyjádřit.

 

7.2   Učitelé musí dodržovat partnerský vztah k žákům a k jejich rodičům, dodržovat zásady Pracovního řádu a Úmluvy o právech dítěte. Kázeň žáků ve škole musí být zajišťována způsobem slučitelným s lidskou důstojností dítěte. Svůj pobyt v budově školy všichni zaměstnanci důsledně registrují v docházkovém systému.

 

Čl. 8

Závěrečné ustanovení

 

Tento řád byl projednán dne 2. 11. 2015 se Školskou radou a nabývá účinnosti dne 3. 11. 2015.

 

Ing. Miroslav Žilka, CSc.

ředitel školy

Copyright © 2018 - SPŠS Betlémská, All rights Reserved

TOPlist