tisk

Aktuality

Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku pro šk. rok 2018-2019

Oznámení výsledků přijímacího řízení do 1.ročníku pro školní rok 2018/2019 do oborů:

Příspěvková organizace Střední průmyslová škola strojnická, škola hl. města Prahy, Betlémská 287/4, Praha 1 – Staré Město, zastoupená ředitelem, rozhodla podle ustanovení §165 odst. 2 písm. f) zákona 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením §59 a násl. A §183 téhož zákona a dále v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, takto:

Ke vzdělávání v SPŠ strojnická, škola hl. města Prahy, Betlémská 287/4, Praha 1 – Staré Město jsou od 1.9.2018  do 1. ročníku v uvedených oborech přijati uchazeči, kteří splnili kritéria a umístili se v celkovém pořadí do určeného místa. Pořadí uchazečů je uvedeno v přiložených dokumentech. Rozhodnutí o přijetí se již poštou nezasílají. Lze si je vyzvednout v sekretariátu školy.

Poučení:

 Uchazeči přijatí ke studiu, (resp. zákonní zástupci nezletilých uchazečů) potvrdí svůj úmysl vzdělávat se v SPŠ strojnická, škola hl. města Prahy, Betlémská 287/4, Praha 1 – Staré Město odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, prostřednictvím sekretariátu školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení výsledků tj. do 17.5.2018. Neodevzdáním zápisového lístku v této lhůtě zanikají účinky rozhodnutí o přijetí. (§60a odst. 6 a 7 zákona 561/04 Sb. v platném znění)

Poučení o odvolání:

Proti rozhodnutí o přijetí je možné se odvolat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne jeho zveřejnění. Odvolání se podává prostřednictvím příspěvkové organizace SPŠ strojnická, škola hl. města Prahy, Betlémská 287/4, Praha 1 – Staré Město a rozhoduje o něm Magistrát hl. města Prahy.

Podmínkou zahájení vzdělávání na střední škole je ukončení povinné školní docházky, což je třeba první den školní docházky (3.9.2018) doložit předložením závěrečného vysvědčení 9. ročníku.

 

Rozhodnutí o nepřijetí byla odeslána poštou dne 2.5.2018

Poučení o odvolání:

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí je možné podat po doručení písemného rozhodnutí o nepřijetí do 3 pracovních dnů. Odvolání se podává prostřednictvím příspěvkové organizace SPŠ strojnická, škola hl. města Prahy, Betlémská 287/4, Praha 1 – Staré Město a rozhoduje o něm Magistrát hl. města Prahy.

 

Zveřejněno v Praze 2.5.2018                                                                                  Ing. Miroslav Žilka, CSc.

                                                                                                                                                    ředitel školy

Copyright © 2018 - SPŠS Betlémská, All rights Reserved

TOPlist