tisk

Přijímací řízení

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

 

Kritéria pro přijetí v 1. kole přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 na SPŠS Betlémská, škola hl. města Prahy, pro obory:

23-41-M/01 Strojírenství

18-20-M/01 Informační technologie

78-42-M/01 Technické lyceum

Uchazeči budou přijímáni ke vzdělávání na základě jednotných přijímacích zkoušek (váha 60%) a výsledků předchozího studia za poslední dvě klasifikační období. Podmínkou přijetí je potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu zvoleného oboru pro školní rok 2020/2021.

23-41-M/01 Strojírenství                              - 90 žáků

18-20-M/01 Informační technologie            - 30 žáků

78-42-M/01 Technické lyceum                     - 30 žáků

Bodové hodnocení výsledků přijímacího řízení

Matematika -  max. 50 bodů z testu                                                                       50 bodů

Český jazyk a literatura – max. 50 bodů z testu                                                 50 bodů

Matematika z konce 8. třídy                                                                                    20 bodů

Matematika z pololetí 9. třídy                                                                                20 bodů

Fyzika z konce 8. třídy                                                                                             20 bodů

Fyzika z pololetí 9. třídy                                                                                         20 bodů

Umístění na matematické, fyzikální olympiádě od krajského kola výše                       10 bodů

CELKEM maximum                                                                                               190 bodů
 

Ke vzdělávání budou přijímáni uchazeči podle celkového počtu bodů na jednotlivé obory až do naplnění kapacity oboru. Čím více bodů, tím lepší umístění. Minimální počet bodů z přijímací zkoušky z matematiky je stanoven na 10 bodů. Minimální počet bodů z přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury je stanoven na 15 bodů. Přijati nebudou žáci, kteří byli v 8. a 9. třídě ZŠ hodnoceni z chování stupněm „neuspokojivé“.

Přijímání cizinců:

Cizinec, který není českým státním občanem a získal předchozí vzdělání na zahraniční škole, může zažádat o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury. Znalost českého jazyka, nezbytné pro vzdělávání, se u těchto osob ověří pohovorem před komisí. Nejpozději v den nástupu na školu musí prokázat oprávněnost svého pobytu na území České republiky.

 V Praze dne 17. 1. 2020                                                              Ing. Miroslav Žilka, CSc.

                                                                                                                    ředitel školy

Závazný maximální počet tříd a max. počet žáků budoucích prvních ročníků šk. roku 2020/2021

Kód oboru:   Název oboru:   Max. počet tříd:   Max. počet přijímaných žáků:
18-20-M/01   Informační technologie   1   30
23-41-M/01   Strojírenství   3   90
78-41-M/01   Technické lyceum   1   30

 

 

 

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2019/20

 

Zahájení přijímacího řízení

Zahajuje se podáním přihlášky a příslušných příloh, zasílá se řediteli vybrané SŠ, v 1. kole přijímacího řízení lze podat jen 2 přihlášky. Na obou přihláškách uvede uchazeč školy v tomtéž pořadí. Přihlášku je nutné odevzdat do 1. března 2019 pro obory v denní formě studia. Přijímací zkoušky se konají ve dvou termínech, 1. termín 12.dubna 2019 pro žáky, kteří uvedli naší školu na 1.pořadí, 2.termín 15.dubna 2019 pro žáky, kteří uvedli naší školu na 2.pořadí. V dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek omezen. O konání dalších kol rozhoduje ředitel školy. Termíny dalších kol přijímacího řízení budou vyvěšeny na webových stránkách školy.

Náhradní termíny pro všechny obory vzdělávání:

Pro uchazeče, kteří se řádně omluvili na 1., resp. 2.termín

1.termín: 13.května 2019

2.termín: 14.května 2019

 

Přijímací zkouška na SŠ

Na naší škole se pro školní rok 2019/20 konají jednotné přijímací zkoušky centrálně řízené CERMATEM  z předmětů Matematika a Český jazyk.

 

Hodnocení

Ředitel uchazeče hodnotí podle výsledků přijímací zkoušky (60%) hodnocení na vysvědčení a dalších skutečností - např. výsledky v odborných soutěžích, specifické poruchy učení atd. (40%) dle kritérií pro přijetí uchazečů. Pokud splní podmínky více uchazečů, rozhoduje jejich pořadí podle výsledků hodnocení přijímacího řízení.  

V průběhu přijímacího řízení se umožňuje uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče nahlížet do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Škola stanoví, kdy nejpozději před vydáním rozhodnutí je možné se k podkladům pro vydání rozhodnutí vyjádřit. V rámci vydávaného rozhodnutí se škola vyjadřuje k námitkám včas podaným.

Do dvou pracovních dnů po přijetí výsledků jednotné přijímací zkoušky ředitel ukončí hodnocení, stanoví pořadí, zveřejní seznam přijatých a odešle rozhodnutí o nepřijetí.

Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů jsou rozhodnutí o přijetí oznámena. Písemně se rozhodnutí o přijetí uchazečům nezasílají. Ředitel školy odesílá rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení pouze nepřijatým uchazečům. Na uložení rozhodnutí u provozovatele poštovních služeb po dobu 10 dnů se vztahuje §24 správního řádu s tím, že jestliže si adresát uloženou písemnost (rozhodnutí o nepřijetí) ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty.

Vedle seznamu přijatých uchazečů zveřejňuje ředitel školy na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 15 vyhlášky pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení a kritérií přijímacího řízení.

Odvolání

Lze podat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.

 

Zápisový lístek

Uchazeč (žák ZŠ) obdrží zápisový lístek na své ZŠ nejpozději 15. 3., ostatní uchazeči lístek obdrží na základě žádosti u krajského úřadu. Každý obdrží jen jeden zápisový lístek. Do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení oznámen zveřejněním seznamu přijatých uchazečů (§ 60g odst. 6 školského zákona) musí být zápisový lístek uplatněn zákonným zástupcem nebo uchazečem řediteli školy, kde hodlá studovat (a byl přijat). Pokud tak neučiní, má se za to, že se vzdal práva na toto místo a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.

 

Zpětvzetí zápisového lístku

 

Zpětvzetí zápisového lístku není možné, s výjimkou případů, kdy uchazeč bere zápisový lístek zpátky pro uplatnění ve škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné, nebo pokud má záměr ho uplatnit ve škole, kde byl přijat na obor bez talentové zkoušky, za předpokladu, že zápisový lístek uplatnil při přijetí do oboru s talentovou zkouškou (§ 60g odst. 7 školského zákona). Dokladem pro vydání zápisového lístku střední školou je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání nebo potvrzení školy o přijetí na obor středního vzdělání bez talentové zkoušky. Pro uplatnění uvedených výjimek uchazečem není rozhodující, ve kterém kole přijímacího řízení byl přijat.

 

 

                                                                                                           Ing. Miroslav Žilka, CSc.

                                                                                                                       ředitel školy

 

Aktuality

Uzavření školy, 28.říjen 2020
Vzhledem k situaci ohledně pandemie, bude škola od čtvrtka 29.10.2020 uzavřena. Tento...
Podzimní prázdniny , 22.říjen 2020
V týdnu od 26.10.2020 do 1.11.2020 jsou podzimní prázdniny. Distanční výuka se v...
Jídelna - odhlášení obědů, 14.říjen 2020
Z důvodu mimořádných opatření MZ ČR v době od 14.10. do 30.10.2020 včetně, bude...
Soutěž KOSTKA 2020 zrušena, 09.říjen 2020
10. ročník soutěže "KOSTKA" se z důvodu nepříznivé epidemiologické situace...

Copyright © 2020 - SPŠS Betlémská, All rights Reserved

TOPlist