tisk

Přijímací řízení

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18

 21.12.2016

Zahájení přijímacího řízení

Zahajuje se podáním přihlášky a příslušných příloh, zasílá se řediteli vybrané SŠ, v 1. kole přijímacího řízení lze podat jen 2 přihlášky. Na obou přihláškách uvede uchazeč školy v tomtéž pořadí. Přihlášku je nutné odevzdat do 1. března 2017 pro obory v denní formě studia. Přijímací zkoušky se konají ve dvou termínech, 1. termín 12.dubna 2017 pro žáky, kteří uvedli naší školu na 1.pořadí, 2.termín 19.dubna 2017 pro žáky, kteří uvedli naší školu na 2.pořadí. V dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek omezen. O konání dalších kol rozhoduje ředitel školy. Termíny dalších kol přijímacího řízení budou vyvěšeny na webových stránkách školy.

 

Přijímací zkouška na SŠ

Na naší škole se pro školní rok 2017/18 konají jednotné přijímací zkoušky centrálně řízené CERMATEM  z předmětů Matematika a Český jazyk.

 

Hodnocení

Ředitel uchazeče hodnotí podle výsledků přijímací zkoušky (60%) hodnocení na vysvědčení a dalších skutečností - např. výsledky v odborných soutěžích, specifické poruchy učení atd. (40%) dle kritérií pro přijetí uchazečů. Pokud splní podmínky více uchazečů, rozhoduje jejich pořadí podle výsledků hodnocení přijímacího řízení.  

Do dvou pracovních dnů po přijetí výsledků jednotné přijímací zkoušky ředitel ukončí hodnocení , stanoví pořadí, zveřejní seznam přijatých a odešle rozhodnutí o nepřijetí. I pokud nebylo rozhodnutí doručeno, po 5 pracovních dnech se pokládá za doručené.

 

Odvolání

Lze podat během 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.

 

Zápisový lístek

Uchazeč (žák ZŠ) obdrží zápisový lístek na své ZŠ nejpozději 15. 3., ostatní uchazeči lístek obdrží na základě žádosti u krajského úřadu. Každý obdrží jen jeden zápisový lístek. Do 10 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí musí být zápisový lístek odevzdán zákonným zástupcem nebo uchazečem řediteli školy, kde hodlá studovat (a byl přijat :-) ). Pokud tak neučiní, má se za to, že se vzdal práva na toto místo a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.

1x je možné písemně požádat ředitele o zpětné vydání zápisového lístku.

 

 

                                                                                                           Ing. Miroslav Žilka, CSc.

                                                                                                                       ředitel školy

 

Copyright © 2017 - SPŠS Betlémská, All rights Reserved

TOPlist